Informació institucional i organitzativa

 • Missió, visió y valors de la Fundació.
 • Memòria d’activitats general.
 • Estatuts.
 • Número de registre.
 • Organigrama.
 • Xarxa d’entitats en les que estem inscrits.

 

 

 

Gestió econòmica pressupostària i patrimonial

 • Pla anual d’activitats.
 • Comptes anuals i retribució dels organismes de direcció i administració.

Gestió administrativa

 • Contractes amb l’administració pública.
 • Convenis amb l’administració pública.
 • Subvencions i ajuts públics.
 • Pressupost anual.
 • Comptes anuals i informes d’auditoria.
 • Retribucions d’alts càrrecs de l’entitat.

“Acollim, fem vincle, acompanyem persones”

L’acció social de la Companyia de les Filles de la Caritat està atenta a l’hora de descobrir les noves formes de pobresa i a conèixer les causes que la generen per així donar-hi resposta.